กลุ่มภาษีอื่นๆ

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดี มีลักษณะเป็นสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย หรือได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ ได้แก่
1. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 : เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่ม เรือ* รถยนต์ หินอ่อนและหินแกรนิตที่แปรรูปแล้ว* สนามกอล์ฟ ไนต์คลับและดิสโก้เธค สถานอาบน้ำหรืออบตัว ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แก้วและเครื่องแก้ว พรมและสิ่งปูพื้นอื่นๆ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ สนามแข่งม้า สลากกินแบ่งฯ* กิจการโทรคมนาคม* (* ปัจจุบันยกเว้น)
2. พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 : สุราแช่ สุรากลั่น
3. พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 : ยาสูบ
4. พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2486 : ไพ่

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต (ภาษีตัวสินค้า)
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
2. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
3. ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า
4. ผู้อื่นตามที่ พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 กำหนด
4.1 ผู้ดัดแปลงรถยนต์ ม.144 เบญจ
4.2 เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ม.42
4.3 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันตั้งขึ้นใหม่ โดยการควบเข้ากัน หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่รับโอนกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเดิม ม.57
4.4 ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตาม ม.102(3) สำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ม.12 วรรค 2(2)
4.5 ผู้ได้รับสิทธิ์ยกเว้น หรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้านำเข้า ม.11 วรรค 2(2), (3)
4.6 ผู้โอนและผู้รับโอน ที่ได้รับเอกสิทธิตาม ม.102(3) ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืน หรือยกเว้นภาษี ม.12 วรรค 2 (1)
4.7 ผู้โอน และผู้รับโอนสินค้านำเข้าที่ได้รับยกเว้น หรือลดอัตราภาษี ม.11 วรรค 2(1)
4.8 ผู้จัดการมรดก หรือทายาท ผู้ได้รับมรดกสินค้านำเข้าที่ได้รับการยกเว้น หรือลดอัตราภาษี ม.11 วรรค 2(4)
4.9 ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ม.56
4.10 ผู้ชำระบัญชี และกรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันเลิกกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการเป็นนิติบุคคล และเลิกกิจการ โดยมีการชำระบัญชี ม.58
4.11 ผู้กระทำความผิดตาม ม.161, ม.162

ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตได้จากเว็บไซต์คลินิกภาษีกระทรวงการคลังเว็บไซต์แหล่งความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิตเอกสารเผยแพร่ของกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โทร.1713 หรือ 02-6686618 หรือที่นี่
ค้นหาสำนักงานสรรพสามิต

ภาษีรถ

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้เจ้าของรถยนต์จะต้องเสียภาษีประจำปี ปัจจุบันได้มีการกำหนดอัตราภาษีรถยนต์แต่ละประเภท ดังนี้

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการเปิดช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการชำระภาษีรถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบกได้จากหัวข้อด้านล่าง เนื่องจากแต่ละช่องทาง อาจไม่รับชำระภาษีรถยนต์ในบางประเภท
ช่องทางการเสียภาษีประจำปี สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์:
การชำระภาษีรถยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ต
สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ
บริการเลื่อนล้อต่อภาษี
เคาน์เตอร์เซอร์วิส

สอบถามเพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โทร.1584

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart