คู่มือและคลังความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ

คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

องค์ความรู้ที่จำเป็นเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนบริหารจัดการธุรกิจที่ดี พร้อมกรณีศึกษาตัวอบ่าง สำหรับผู้ประสงค์จะเริ่มต้นธุรกิจและผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ใช้เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง และมีทิศทางที่ชัดเจน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ดาวน์โหลด
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คู่มือการเป็นนิติบุคคล

สิ่งที่ต้องรู้ ต้องทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งได้กำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล อันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
ดาวน์โหลด
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะภาคธุรกิจ สามารถอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลด
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุนนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปข้อมูลในเล่มประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนและประกาศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอรับการส่งเสริม
เนื่องจากนโยบายและหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ และบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ BOI หรือสอบถามข้อมูลที่ อีเมล: head@boi.go.th หรือศูนย์บริการลงทุน โทร. 0 2553 8111 และ0 2553 8216

ดาวน์โหลด
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐบาลได้พัฒนาขึ้น โดยเป็นพื้นที่ชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันมี 10 พื้นที่ในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหารสงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 เขต มาตรการสนับสนุนด้านสิทธิและประโยชน์ ตลอดจนการให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)

ดาวน์โหลด
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

e-learning สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart