การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) / การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1.1 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายสินค้าหรือการให้บริการ ที่มีรายรับเกิน ๑,๘๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี หรือมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.2 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้ สามารถแจ้งสิทธต่ออธิบดี เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

 1. การขายสินค้าตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘๑(๑)(ก) ถึง (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
 2. การขายสินค้าหรือการให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีรายรับไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
 3. กิจการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ท่านสามารถยื่นขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หรือ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โทร.1161

2. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ประกอบกิจการซึ่งประกอบกิจการในราชอาณาจักรที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่

 1. การธนาคาร
 2. การประกอบธุรกิจเงินทุน
 3. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 4. การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 5. การรับประกันชีวิต
 6. การรับจำนำ
 7. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
 8. การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
 9. การซื้อและขายคืนหลักทรัพย์
 10. การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง

ท่านสามารถยื่นขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หรือ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โทร.1161

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart