รูปแบบการจัดทำธุรกิจในไทย

1. การกำหนดประเภทธุรกิจ

การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ
มีอะไรบ้าง….

กิจการเจ้าของคนเดียว: เจ้าของธุรกิจต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและขอบเขตของความรับผิดชอบนั้นก็มีไม่จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ: มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้แต่ 2 คนขึ้นไป โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด: มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่2 คนขึ้นไป โดยผู้เป็นหุ้นส่วนแยกเป็น 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนจำพวกจำกัดการรับผิดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนและหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวง
บริษัทจำกัด: มีผู้ร่วมลงทุน อย่างน้อย 3 คน โดยผู้ถือหุ้นต่างมีความรับผิดชอบที่จำกัด คือ ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
บริษัทมหาชนจำกัด: บริษัทที่ตั้งขึ้น โดยมีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 15 คน และมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ
สำนักงานสาขา: บริษัทที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศที่มาขอตั้งสาขาในประเทศไทยอาจได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสำนักงานใหญ่ หรือ/และ อาจมีรายได้ของตนเองจากการประกอบธุรกิจก็ได้
สำนักงานผู้แทน และสำนักงานภูมิภาค: บริษัทที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ที่ขอจัดตั้งผู้แทนในประเทศไทยให้บริการแก่สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทในเครือ ไม่สามารถมีรายได้ของตนเองจากการประกอบธุรกิจ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart